ข่าว กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด