ข่าว โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จัดทำ" โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี" วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี กลุ่มสตรี และผู้นำสตรี เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรี ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด