การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย หัวข้อ ข้อ ประเด็นการประเมิน มี/ไม่มี URL/คำอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 01 โครงสร้าง มี

โครงสร้างองค์กร

https://krapho.go.th/homestruct/scoop/2

 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร มี

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

https://krapho.go.th/bosser/scoop/

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

https://krapho.go.th/smashic/scoop/ 

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

https://krapho.go.th/rather/scoop/ 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 03 อำนาจหน้าที่ มี

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

https://krapho.go.th/laws/7724e721ee49666fcff3c91c5fb214f5.pdf 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน มี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

https://krapho.go.th/homeplanlo/scoop/94

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 05 ข้อมูลการติดต่อ มี

ข้อมูลการติดต่อ

https://krapho.go.th/contactobt/index

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://krapho.go.th/homerelaw/all

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ มี

ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต."

https://krapho.go.th/homepra/scoop/32

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homepra/scoop/33

ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

https://krapho.go.th/home/scoop/115

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ 08 Q&A มี

Q&A

https://krapho.go.th/phpbbthai/index.php

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ 09 Social Network มี

Social Network

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ-อำเภอท่าตูม-จังหวัดสุรินทร์-1638060186461130/

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน 010 แผนดำเนินงานประจำปี มี

แผนดำเนินงานประจำปี

https://krapho.go.th/planacts/e38ebfd91d5a70549244b25c4ddad4a2.pdf

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน 011 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)

https://krapho.go.th/planacts/807a76d2046d8f2ca6f1dd8e9493f12f.pdf

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน 012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

https://krapho.go.th/repyrs/14b30fa1ed0610cf3337a60cbd010327.pdf

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การปฏิบัติงาน 013 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน มี

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

https://krapho.go.th/homeworker/scoop/2

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

https://krapho.go.th/homeworker/scoop/1

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ 014 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ มี

คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

https://krapho.go.th/homebori/scoop/1

คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

https://krapho.go.th/homebori/scoop/3

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ 015 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ มี

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/16

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/13

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/15

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/14

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ 016 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ มี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

https://krapho.go.th/homestat/scoop/12

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ 017 E–Service มี

E–Service

https://krapho.go.th/homeservice/scoopservice

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 018 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี มี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

https://krapho.go.th/homerepyr/scoop/3

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน มี

รายงานผลการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ช่วงที่ 1)

https://krapho.go.th/homefintri/scoop/17

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 020 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี มี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

https://krapho.go.th/homerepyr/scoop/3

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ มี

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

https://krapho.go.th/homepur/scoop/116

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ มี

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://krapho.go.th/homepur/scoop/119

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบ 2565

https://krapho.go.th/homerep/scoop/9

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี มี

การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 64 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

https://krapho.go.th/homepur/scoop/121

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 025 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มี

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/105

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/1

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 026 การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/15

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 027 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล มี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/2

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี มี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/13

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 029 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ มี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://krapho.go.th/homecorupt/scoop/4

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มี

ร้องเรียนการทุจริต

https://krapho.go.th/Rubco/index

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ มี

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/101

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 032 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น มี

การรับฟังความคิดเห็น

https://krapho.go.th/Listen/index

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 033 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม มี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565 (หน่วยงาน อบต. เคลื่อนที่)

https://krapho.go.th/homestat/scoop/11

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มี

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

https://krapho.go.th/homeann/scoop/135

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร มี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/106

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 036 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี มี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/103

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 037 การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ มี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (6 เดือน)

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/104

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม มี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

https://krapho.go.th/homeann/scoop/136

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต 039 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต มี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/98

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต 040 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน มี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/107

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต 041 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี มี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/108

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภาย ในหน่วยงาน มี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/99

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 043 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มี

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/100