การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หัวข้อหลักทั้งหมด 15หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย
ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้าง

หัวหน้าส่วนราชการ

สมาชิกสภาอบต.

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

02  ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการ

03  อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของอบต.

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

05  ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง อบต.

ติดต่อ อบต.

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08  Q & A

กระดานถามตอบ

รับเรื่องร้องทุกข์

การรับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนการทุจริต

09  SOCIAL NETWORK

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

แผนการดำเนินงานประจำปี

010  แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรกรรมและงานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การให้บริการ

014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21

คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

015  คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบ 2564

016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017  E-SERVICE

บริการออนไลน์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ปีงบ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ปีงบ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบ 2564

024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ประจำปี

025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษ

หลักเกฑณ์การบรรจุและแต่งตั้ง

การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษ

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

คู่ือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริต

030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการทุจริต

031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตประจำปี2563

แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ประกาศเจตจำนงสุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี2564

037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ