สำนักปลัด

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวพิมพ์วลัญช์ อุสุนทร

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพิมพ์วลัญช์ อุสุนทร

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายฐานพงศ์ ใยผุย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกมลลักษณ์ หอมหวล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุนันทา สมสกิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเรวัฒน์ สวัสดิ์เอื้อ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายแก้วประเสริฐ หาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอธิคม ร่วมพัฒนา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายครรชิต เพ่งพิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเพ็ง อินทร์สำราญ

พนักงานขับรถยนต์

นายเบญจา พรมดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)

นายอุทัย เครือจันทร์

พนักงานขับรถ (บรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

นายรำ พรมงาม

พนักงานดับเพลิง

นายเกษม โสรัมย์

พนักงานดับเพลิง

น.ส.ศิรินนา  มั่นยืน

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นายสงวน อินทร์สำราญ

คนงานทั่วไป

นายทัศน์ เสียงเพราะ

คนงานทั่วไป (พ่อบ้าน)

นายสุข แสนดี

คนงานทั่วไป