สำนักปลัด

โครงสร้างบุคลากร

ว่าง

นางสาวพิมพ์วลัญช์ อุสุนทร

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นางสาวสุนันทา สมสกิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเรวัฒน์ สวัสดิ์เอื้อ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายอธิคม ร่วมพัฒนา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายครรชิต เพ่งพิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเบญจา พรมดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเพ็ง อินทร์สำราญ

คนงานทั่วไป

นายสงวน อินทร์สำราญ

คนงานทั่วไป

นายสุข แสนดี

คนงานทั่วไป

นายทัศน์ เสียงเพราะ

คนงานทั่วไป

นายเกษม โสรัมย์

พนักงานดับเพลิง

นายรำ พรมงาม

พนักงานดับเพลิง

นายอุทัย เครือจันทร์

คนงานทั่วไป(ประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล)

น.ส.ศิรินนา  มั่นยืน

พนักงานจ้างทั่วไป