สมาชิกสภาอบต.

โครงสร้างบุคลากร

นายวุฒิพงษ์ ก้านอินทร์

TEL. 085-3047771

ประธานสภา

นายสุข ศิริสุข

TEL. 098-8122518

รองประธานสภา

นายธัชชัย ใจกุศล

TEL. 092-4789289

เลขานุการสภาฯ

นายทองอิน อินทอง

ส.อบต.หมู่1

นายวัฒนา มาดี

ส.อบต.หมู่2

นายบุญช่วย ทองจันทร์

ส.อบต.หมู่3

นางวราภรณ์ แสนดี

ส.อบต.หมู่4

นายสมนึก สีสันงาม

ส.อบต.หมู่5

นายนิรันดร์ กตัญญู

ส.อบต.หมู่6

นางน้ำทิพย์ อินทร์สำราญ

ส.อบต.หมู่7

นางสรารัตน์ ศาลางาม

ส.อบต.หมู่8

นายบุญเรือง ศาลางาม

ส.อบต.หมู่9

นายสวาท จิตหาญ

ส.อบต.หมู่10

นางวิลาวรรณ ศาลางาม

ส.อบต.หมู่11

นายสุวัน เทศธรรม

ส.อบต.หมู่12

นายเล็ก หอมหวล

ส.อบต.หมู่13

นางธิดารัตน์ ผายสุวรรณ

ส.อบต.หมู่14

นายกฤษฎา ดาศรี

ส.อบต.หมู่15

นายวุฒิพงษ์ ก้านอินทร์

ส.อบต.หมู่16

นายคำแก้ว สุขศรี

ส.อบต.หมู่17

นายสุด สุขทวี

ส.อบต.หมู่18

นายสุข ศิริสุข

ส.อบต.หมู่19

นายทำ ยิ้มประโคน

ส.อบต.หมู่20