สมาชิกสภาอบต.

โครงสร้างบุคลากร

นายประชิด บุญเหลือ

ประธานสภาอบต.

นายบุดดา เพชรกล้า

รองประธานสภาอบต.

นายคำแก้ว สุขศรี

เลขานุการสภา

นายทองอิน อินทอง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่1

นายวิชัย มะลิงาม

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่1

นายสุมินทร์ ทองโท

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่2

ว่าง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่2

นายสนอง สุขบรรเทิง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่3

นายวิเชียร บรรลุสุข

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่3

นายสุน สืบเทพ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่4

นางวราภรณ์ แสนดี

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่4

นายธรรม โยธาจันทร์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่5

นางสาวนาง งามสง่า

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่5

นายอ่อนตา สมานมิตร

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่6

นายคำพอง ก้านอินทร์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่6

นางทองดี ศาลางาม

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่7

นายทองคำ อินทร์สำราญ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่7

นายสมยศ แสนดี

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่8

นายหาญ ศรีเมือง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่8

นายบุดดา เพชรกล้า

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่9

ว่าง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่9

นายสุพล วงษ์ทอง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10

นายสุข จำเริญดี

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10

นายเพ็ชร หอมหวล

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่11

นางขาว สมสวย

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่11

นายโชค บุญครอง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่12

นายสุวัน เทศธรรม

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่12

นางพรสวรรค์ ศาลางาม

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่13

นายเล็ก หอมหวล

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่13

นายดาว หอมหวล

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่14

นายประชิด บุญเหลือ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่14

นายนัฐดนัย สายวัน

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่15

นายทา ก้านอินทร์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่15

นายอนุชา มะลิงาม

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่16

นายพัสกร ดีสถาน

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่16

นายวิรัช มะลิงาม

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่17

นายคำแก้ว สุขศรี

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่17

นายสายัณห์ พุทธา

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่18

นายสุระ บรรลุสุข

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่18

นายสุข ศิริสุข

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่19

นายชนะชัย ยีรัมย์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่19

นายเปลื้อง แสวงทรัพย์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่20

ว่าง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่20