การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย หัวข้อ ข้อ ประเด็นการประเมิน มี/ไม่มี URL/คำอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 01 โครงสร้าง มี

https://krapho.go.th/homestruct/scoop/2

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 02 ข้อมูลผู้บริหาร มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 03 อำนาจหน้าที่ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน 04 ข้อมูลการติดต่อ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ 05 ข่าวประชาสัมพันธ์ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 06 Q & A มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี มี
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน 010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน 011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน 012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 การบริหารงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน 013 E-SERVICE มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 014 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 015 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 016 ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 017 รางานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคล มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 021 การขับเคลื่อนจริยธรรม มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 024 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy* 026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy* 027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy* 028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy* 029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต 032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต 033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภาย ในหน่วยงาน มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 035 รายงานผลการดำเนินการเพื่ิอส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มี