กองช่าง

โครงสร้างบุคลากร

นายพงษ์ศักดิ์  ศิรพัชรางกูร

นายกฤษณ์ พันธ์จันทร์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายเทพวิวัฒน์ สังข์ทอง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายภักดี เกริกสกุล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายวรพงศ์ สมพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

นายสาลี มีบุญ

คนงานทั่วไป

นายแสนทวี บุญกล้า

คนงานทั่วไป(สถานีสูบน้ำ)

นายจำเริญ จงใจงาม

คนงานทั่วไป (งานประปา)

นายณัฐพร ละเมียดดี

คนงานทั่วไป (ก่อสร้าง)