กองช่าง

โครงสร้างบุคลากร

ว่าง

นายกฤษณ์ พันธ์จันทร์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายเทพวิวัฒน์ สังข์ทอง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายสาลี มีบุญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรพงศ์ สมพร

พนักงานจ้างทั่วไป(ประปา)