ฝ่ายตรวจสอบภายใน

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวเวณิกา กล้าเกิด

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ