ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1.ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ตำบลกระโพ ทั้งหมดประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอท่าตูมเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร

1.สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลกระโพ มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม และที่ดอนสลับกันไป สภาพพื้นที่ดิน เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูดิน และป่าดงสายทอ พื้นที่ของตำบลกระโพตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอท่าตูมมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลไพรขลา และตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดกับตำบลเมืองลีง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลทุ่งวัง และตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สภาพภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของตำบลกระโพมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว อากาศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไม่แน่นอนตามฤดูกาล

1.การคมนาคม

การคมนาคมที่ใช้สัญจรติดต่อระหว่างหมู่บ้านกับตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง สลับถนนลาดยาง ในบางหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเส้นทางหลักของทางหลวงชนบทและกรมโยธาธิการการคมนาคมที่ต่อระหว่างตำบลกระโพกับอำเภอท่าตูมมีถนนสายหลักได้แก่ ถนนลาดยางอำเภอท่าตูมไปทางทิศใต้ถึงแยกบ้านหนองตาด ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงชนบท (รพช.) สายบ้านหนองตาด - บ้านเมืองลีง ระยะทางจากอำเภอท่าตูมถึงบ้านกระโพ หมู่ 1 ต.กระโพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบล เป็นที่ตั้งอยู่หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพด้วย รวมเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร

2.การเมืองและการปกครอง

การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ มีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ 20 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน ประชากรรวมทั้งสิ้น 15,637 คน แบ่งเป็น เพศชาย 7,851 คน เพศหญิง 7,786 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,645 ครัวเรือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การปกครองตำบลกระโพ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

กระโพ

นายสุดใจ อินทอง

719

672

1,391

395

2

กระเจา

นายประเสริฐ หอมหวล

329

355

684

147

3

หนองอีดำ

นายบุญช่วย ทองจันทร์

428

399

827

195

4

บอน

นายปัญญา สืบเทพ

507

534

1,041

245

5

อาคุณ

นางหมิง สีสันงาม

658

630

1,288

272

6

ตระมูง

นายสุธีร์ สนโสก

608

635

1,243

273

7

จินดา

นายสงวน อินทร์สำราญ

327

333

660

171

8

ตาทิตย์

นายอำพร ทองภู

361

388

749

172

9

ตากลาง

นายประกิต กลางพัฒนา

462

441

903

216

10

โนนโพ

นายทำ สุขแสวง

354

344

698

148

11

ศาลา

นายจรัส ศาลางาม

304

301

605

137

12

หนองบึง

นายจำเริญใหญ่ สนโสก

225

201

426

94

13

ตากลาง

นางณัฐสุดา จงใจงาม

217

215

432

120

14

หนองบัว

นายธวัชชัย ศาลางาม

368

369

737

157

15

ภูดิน

นายชัชรินทร์ อินทร์สำราญ

428

457

885

218

16

บุรี

นายเทิง อินทร์สำราญ

318

293

611

136

17

โคกกุง

นายกิตติกานต์ บุญครอง

255

263

518

119

18

หินเหล็กไฟ

นายสุด สุขทวี

460

455

915

209

19

ด่าน

นายบุญเพ็ง วงศ์นาค

164

157

321

73

20

ชะมวง

นายบุญนาค มะลิงาม

359

344

703

148

รวม

7,851

7,786

15,637

3,645

** หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558