ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา สถาบันทางการศึกษาในตำบลกระโพ

โดยมีการแบ่งแยกสถาบันทางการศึกษา ดังนี้

- โรงเรียนประถมศึกษา 13 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือโรงเรียนช้างบุญวิทยา หมู่ 13 บ้านตากลาง

รายละเอียดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ก่อนประถม

ป.1-ป.6

รวม

1

โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยา)

58

160

218

2

โรงเรียนบ้านตระมูง

58

188

246

3

โรงเรียนบ้านบอน

18

67

85

4

โรงเรียนบ้านอาคุณ

34

73

107

5

โรงเรียนบ้านโคกกุง

16

34

50

6

โรงเรียนบ้านศาลา

11

51

62

7

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ

32

93

125

8

โรงเรียนบ้านภูดิน

11

55

66

9

โรงเรียนบ้านหนองบึง

11

45

56

10

โรงเรียนบ้านโนนโพ

35

94

129

11

โรงเรียนบ้านตาทิตย์

22

64

86

12

โรงเรียนบ้านบัว

24

50

74

13

โรงเรียนบ้านตากลาง

24

85

109

 

รวม

325

1,148

1,413

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว (อบ.3 ขวบ)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระโพ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมูง

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่างตากลาง

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ

สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด 4 แห่ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ วัดโพธิ์ทองบ้านกระโพ วัดรัตนมงคลบ้านตระมูง วัดแจ้งสว่างบ้านตากลาง วัดโพธิ์ศรีบ้านบอน

2. สำนักสงฆ์ 10 แห่ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำนักสงฆ์บ้านอาคุณ

2. สำนักสงฆ์บ้านภูดิน

3. สำนักสงฆ์บ้านหนองบึง

4. สำนักสงฆ์บ้านโนนโพ

5. สำนักสงฆ์บ้านตาทิตย์

6. สำนักสงฆ์บ้านหนองบัว

7. สำนักสงฆ์บ้านศาลา

8. สำนักสงฆ์บ้านจินดา

9. สำนักสงฆ์บ้านหนองอีดำ

10. สำนักสงฆ์บ้านหินเหล็กไฟ

การสาธารณสุข

- สถานีอนามัยตำบลกระโพ 3 แห่ง ดังนี้

1. สถานีอนามัยตำบลกระโพ ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านกระเจา ตำบลกระโพ

2. สถานีอนามัยบ้านตากลาง ตั้งอยู่ หมู่ 13 บ้านตากลง ตำบลกระโพ

3. สถานีอนามัยบ้านตระมูง ตั้งอยู่ หมู่ 20 บ้านชะมวง ตำบลกระโพ

- อัตราการมีและใช้ส้วม ราดน้ำทุกครัวเรือน 100 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านกระโพ ตำบลกระโพ

การสงเคราะห์

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,855 ราย

- เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 441 ราย

- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17 ราย