ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

บริการขั้นพื้นฐาน

บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

มีการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านและติดต่อไปยังอำเภอท่าตูม หรือสัญจรในทางฝังจังหวัดสุรินทร์โดยใช้ส้นทางถนนลาดยางสายหนองตาด - เมืองลีง ทางหลวงชนบท (รพช. เดิม หมายเลข 3027 ) ด้วยสถานีขนส่ง (บริษัทศรีโพธิ์ทอง 1 แห่ง)

1. ถนนสายหลัก มีการสัญจร 4 สาย ดังนี้

-สายหนองตาด - เมืองลีง

กระเจา -กระโพ -บุรี- ตระมูง

-สายบ้านกระโพ -จินดา -ตากลาง - หนองบัว -สตึก

-สายบ้านกระโพ - โนนโพ -ด่าน-หนองบึง

-สายบ้านกรโพ - อาคุณ

2. ถนนสายรอง

-สายหนองอีดำ - หินเหล็กไฟ-

-สายบ้านบอน-อาคุณ

-สายบ้าตากลาง -ศาลา

3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีจำนวน 118 สาย แยกรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อ-บ้าน

จำนวนสาย

1

กระโพ

11

2

กระเจา

4

3

หนองอีดำ

5

4

บอน

8

5

อาคุณ

7

6

ตระมูง

8

7

จินดา

7

8

ตาทิตย์

5

9

ตากลาง

6

10

โนนโพ

7

11

ศาลา

2

12

หนองบึง

5

13

ตากลาง

4

14

หนองบัว

5

15

ภูดิน

7

16

บุรี

6

17

โคกกุง

6

18

หินเหล็กไฟ

6

19

ด่าน

4

20

ชะมวง

5

รวม

118

   

 

 

 

 

 


ที่มา : ข้อมูลจากส่วนโยธา ณ วันที่ 30 ก.ย.2557

4. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย ดังนี้

- สายบ้านกระเจา- บ้านโคกกุง

- สายบ้านตากลาง - บ้านศาลา

- สายบ้านโนนโพ - บ้านหนองบึง

- สายบ้านตาทิตย์- บ้านภูดิน

- สายบ้านภูดิน - บ้านโนนโพ

การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 20 หมู่บ้าน

การประปา หมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำชีไหลผ่าน 1 สาย

- แม่น้ำมูล 1 สาย

- หนองน้ำ 20 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย 12 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ตาทิตย์) 2 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

-ป่าสงวนแห่งชาติดงสายทอ จำนวน 12,000 ไร่

-ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน จำนวน 7,000 ไร่

-ช้างศูนย์คชศึกษา 60 เชือก และ สวนสัตว์ 148 เชือก

-อาสาป้องกันกับฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น จำนวน 60 คน