ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ในตำบลกระโพประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยแยกเป็นส่วน 

  • อาชีพเกษตรกรรม         ประมาณ     54.79 %
  • รับจ้าง                        ประมาณ     11.85 %
  • ค้าขาย                       ประมาณ     2.06  %
  • รับราชการ                   ประมาณ     1.24  %
  • กำลังศึกษา                 ประมาณ     26.28 %
  • อื่นๆ                          ประมาณ     3.78 %

หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 

          ปั้มน้ำมัน   จำนวน            3        แห่ง

          โรงสีข้าว   จำนวน         68        แห่ง

          ร้านค้า       จำนวน       124       แห่ง

อู่ซ่อมรถ/เครื่องจักร       16         แห่ง