บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

กองคลัง

กองคลัง

 

 

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของกองคลัง

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2562

 

การจัดเก็บภาษีป้าย

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย

4. ขนาดของป้าย

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(ภ.ร.ด.12)

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน)

4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ขั้นตอนการให้บริการ

- ผู้มีหน้าที่ชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการพิจารณา

- แจ้งที่อยู่ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อในเวลาราชการ 8.30 น.- 16.30 น.