กองการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร

นางจิราภรณ์ บุญมี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางภัทริยา พรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางไสว แสงนิล

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน

นางนิชนันท์ บุญชาติ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ

นางสาวอรนุช สืบเทพ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระโพ

นางปวริศา จิตหาญ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว

นางมาลีจันทร์ ก้านอินทร์

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมูง

นางหลวง ดวงทอง

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ

นางสาวบุพการี สนโสก

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ

รักษาการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ

นางจันทร์เพ็ญ ศาลางาม

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ

นางสาวจิรัชญา สำรวมสุข

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ

นางสาวิตรี อารีย์

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

นางสาวคำเพชร จงใจงาม

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระโพ

นางสาวปราณีต เชิดชีวี

ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระโพ

นายชวลิต บุญเหลือ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)

น.ส.ชวนากร  แสงสระคู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองการศึกษา)

นางสาวมยุรา ก้านอินทร์

คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวอัญธิกา สืบเทพ

คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)