กองการศึกษา

โครงสร้างบุคลากร

นายดิศพงษ์ นับวันดี (ปลัดอบต. รักษาราชการแทน)

นางสาวทยิดา กลางประพันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางภัทริยา พรรณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางไสว แสงนิล

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน

นางนิชนันท์ บุญชาติ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ

นางสาวอรนุช สืบเทพ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมูง

นางปวริศา จิตหาญ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว

นางมาลีจันทร์ ก้านอินทร์

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ

นางอรุณวรรณ ทัดแก้ว

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ

นางหลวง ดวงทอง

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ

นางจันทร์เพ็ญ ศาลางาม

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ

นางสาวบุพการี สนโสก

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมูง

นางสาวิตรี อารีย์

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

นางสาวภัคลัญณ์ โชว์อินทร์

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระโพ

นางสาวคำเพชร จงใจงาม

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ

นางสาวปราณีต เชิดชีวี

ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระโพ

นางสาวจิรัชญา สำรวมสุข

ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน