ข่าวตรวจสอบ

ข่าวตรวจสอบ 12 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit charter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

- ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (welfare)

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง

ระบบสารบรรณ (e-Office)

- ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

ระบบคำของบประมาณ (SOLA)

- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)

อ่านเพิ่ม
2022-10-03
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-09-01
พฤหัส 1 กันยายน 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-10-03
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-10-03
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2021-09-28
อังคาร 28 กันยายน 2564
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (ปีงบประมาณ 2565)

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

อ่านเพิ่ม
2021-09-28
อังคาร 28 กันยายน 2564
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2021-09-27
จันทร์ 27 กันยายน 2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-04-09
ศุกร์ 9 เมษายน 2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่ม