การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

รายละเอียด

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


ไฟล์แนบ