ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ทั้งหมด 23 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อ รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2024-01-04
พฤหัส 4 มกราคม. 2567
การจัดทำฐานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลกระโพ

การจัดทำฐานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลกระโพ (ตัวชี้วัดที่ 41 ข้อ 3)

1. นางรินดา อินทร์สำราญ  ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

2. นางสุวรรณี ตาระพันธ์  ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2024-01-04
พฤหัส 4 มกราคม. 2567
การจัดทำฐานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลกระโพ ประจำปี 2566

การจัดทำฐานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลกระโพ (ตัวชี้วัดที่ 41 ข้อ 2)

- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุจาก รพ.สต.กระโพ

- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุจาก รพ.สต.บ้านตระมูง

- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุจาก รพ.สต.บ้านตากลาง

อ่านเพิ่ม
2024-04-04
พฤหัส 4 เมษายน 2567
รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการผ่านระบบ E-Service ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการผ่านระบบ E-Service ประจำปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เด็กเรียกเกิด ผู้พิการรายใหม่ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เด็กเรียกเกิด ผู้พิการรายใหม่ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
ข้อมูลสถิติ เรื่อง การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รอบ 6 เดือน) ต.ค. 65-มี.ค.66

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

อ่านเพิ่ม
2023-01-05
พฤหัส 5 มกราคม. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2022-10-03
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การลงทะเบียนค่าจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี ปีงบ 65

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การลงทะเบียนค่าจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี ปีงบ 65

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-10-05
อังคาร 5 ตุลาคม 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ปีงบ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่ม
2022-02-28
จันทร์ 28 กุมภาพันธ์. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565 (หน่วยงาน อบต. เคลื่อนที่)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565 โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่างๆ(หน่วยงาน อบต. เคลื่อนที่)

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ช่วงที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 (ช่วงที่ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-01-06
พุธ 6 มกราคม. 2564
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ปีงบ2563

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-04-01
พฤหัส 1 เมษายน 2564
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-04-01
พฤหัส 1 เมษายน 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม