กองคลัง

โครงสร้างบุคลากร

นางชุตินันท์ จันทร์หอม

นายภานุวัฒน์ ใจกล้า

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสิทธิชัย ธรรมวงศ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา มณีศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวแจ่มนภา จันทะชำนิ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายปรีชา สาแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวราตรี แสนดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายธีรติ ศาลางาม

พนักงานจ้างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวณัฐธิดา ทัดแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป