สาสน์

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

สาส์นจากปลัด

เรียน พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลกระโพที่เคารพ

ในฐานะที่เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่คอยขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม ต่าง ๆ โดยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ในฐานะของผู้แทนเจ้าหน้าที่ อบต.กระโพ ขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนตำบลกระโพ ว่าจะดำเนินการพัฒนาตำบลกระโพในทุกด้าน ตามอำนาจหน้าที่ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลกระโพ