หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างบุคลากร

นายดิศพงษ์ นับวันดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

Tel:062-478-9567

ว่าง

นางชุตินันท์ จันทร์หอม

Tel:081-470-5405

นายดิศพงษ์ นับวันดี(รักษาการ)

ว่าง