หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างบุคลากร

นายธัชชัย ใจกุศล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

 

ว่าง

นางชุตินันท์ จันทร์หอม

Tel:081-470-5405

นายธัชชัย ใจกุศล(รักษาการ)

ว่าง