แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 38 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2024-03-11
จันทร์ 11 มีนาคม 2567
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2024-03-15
ศุกร์ 15 มีนาคม 2567
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567 วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ โดยนายสุริยะ ร่วมพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการงดให้ งดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง”สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ใสสะอาด 2567 และงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)”

อ่านเพิ่ม
2024-03-06
พุธ 6 มีนาคม 2567
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

028 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2024-03-29
ศุกร์ 29 มีนาคม 2567
รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช.ผ่านระบบ e-planNacc รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

033 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปปช.ผ่านระบบ e-planNacc รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่ม
2024-01-24
พุธ 24 มกราคม. 2567
การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

021 การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (การขับเคลื่อนจริยธรรม)

1.ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2.แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่ม
2024-03-11
จันทร์ 11 มีนาคม 2567
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

2. ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกส่วนท้องถิ่น

3. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม

การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

1. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2. การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-04-12
พุธ 12 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ปีงบ 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2023-04-19
พุธ 19 เมษายน 2566
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

อ่านเพิ่ม
2023-03-01
พุธ 1 มีนาคม 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่ม
2022-10-05
พุธ 5 ตุลาคม 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-03-03
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2023-03-09
พฤหัส 9 มีนาคม 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-03-09
พฤหัส 9 มีนาคม 2566
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกส่วนท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2021-08-26
พฤหัส 26 สิงหาคม 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 64

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-04-07
พฤหัส 7 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-04-07
พฤหัส 7 เมษายน 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปีงบ 65

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-03-28
จันทร์ 28 มีนาคม 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-18
อังคาร 18 มกราคม. 2565
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

อ่านเพิ่ม
2022-03-31
พฤหัส 31 มีนาคม 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (6 เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (6 เดือน)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-10-01
ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่ม
2022-03-31
พฤหัส 31 มีนาคม 2565
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบ 65

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-05-17
จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม