แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 30 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

2. ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกส่วนท้องถิ่น

3. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม

การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

1. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2. การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3. กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-04-12
พุธ 12 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ปีงบ 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2023-04-19
พุธ 19 เมษายน 2566
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

อ่านเพิ่ม
2023-03-01
พุธ 1 มีนาคม 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่ม
2022-10-05
พุธ 5 ตุลาคม 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-03-03
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2023-03-09
พฤหัส 9 มีนาคม 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-03-09
พฤหัส 9 มีนาคม 2566
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกส่วนท้องถิ่น

ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
2021-08-26
พฤหัส 26 สิงหาคม 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 64

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-04-07
พฤหัส 7 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-04-07
พฤหัส 7 เมษายน 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปีงบ 65

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-03-28
จันทร์ 28 มีนาคม 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-18
อังคาร 18 มกราคม. 2565
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

อ่านเพิ่ม
2022-03-31
พฤหัส 31 มีนาคม 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (6 เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (6 เดือน)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-10-01
ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่ม
2022-03-31
พฤหัส 31 มีนาคม 2565
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบ 65

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-05-17
จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม