ข่าว โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(SUPER KIDS CAMP) ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(SUPER KIDS CAMP) ประจำปี 2565

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (SUPER KIDS CAMP) ประจำปี 2565

จัดโดย ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย/อารมณ์/สังคมและสติปัญญา/ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน/เหมาะสมตามวัย

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด