ข่าว โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำกลุ่มสตรี "กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน" ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำกลุ่มสตรี "กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน" ประจำปี 2565

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำกลุ่มสตรี "กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน" ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน ส่งเสริมและพัฒนาสตรี ด้านอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่สตรีและครอบครัว

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด