ข่าว โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย กำจัดลูกน้ำในชุมชน ป้องกันการเกิดไข้เลือดออก และให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด