ข่าว โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-22 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ เป็นการฝึกให้ประชาชนและเยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดในตำบล ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และเยาวชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ ให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด