ข่าว โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในเขตตำบลกระโพได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตามบทบาทิทธิหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัย

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด