ข่าว โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ด้วยจังหวัดสุรินทร์และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดห้วงเวลาการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่  10 - 16 เมษายน 2564  รวมระยะเวลา 7 วัน และให้องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นดำเนินการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2564

เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลและจังหวัดสุรินทร์  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพจะดำเนินตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ได้แก่ 1.) มาตรการบริหารจัดการ  2.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ  4.) มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  5.) มาตรการการช่วยเหลืออุบัติเหตุ  โดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำรวจบ้าน ทหารและประชาชนในพื้น  ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน  ให้เหลือน้อยที่สุด และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วและไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยงและทางร่วมทางแยกของถนนสายรองและถนนในชุมชนหมู่บ้าน ตลอดจนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิด ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต  ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเป็นการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนห้ามก่อไฟหรือเผาเศษวัชพืชเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดูแลบุตรหลาน สัตว์เลี้ยง มิให้ออกมาบนท้องถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด