ข่าว โครงการชุมชนคนบ้านเฮา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

โครงการชุมชนคนบ้านเฮา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้จัดทำโครงการชุมชนคนบ้านเฮา โดยมอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนตำบล รับผิดชอบประจำแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนตำบลกระโพ และรับข้อเสนอแนะ ปัญหาต่่างๆ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

วัตถประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

2.เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน

3.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที


ภาพประกอบ

ข่าวล่าสุด

  • No Gift Policy