ข่าว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระโพ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมูง

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ


ภาพประกอบ

ข่าวล่าสุด

  • No Gift Policy