การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย หัวข้อ ข้อ ประเด็นการประเมิน มี/ไม่มี URL/คำอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o1 โครงสร้าง มี

โครงสร้างองค์กร

https://krapho.go.th/homestruct/scoop/2

 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o2 ข้อมูลผู้บริหาร มี

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

https://krapho.go.th/bosser/scoop/

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

https://krapho.go.th/smashic/scoop/ 

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

https://krapho.go.th/rather/scoop/ 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o3 อำนาจหน้าที่ มี

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

https://krapho.go.th/laws/7724e721ee49666fcff3c91c5fb214f5.pdf 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน มี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

https://krapho.go.th/homeplanlo/scoop/94

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o5 ข้อมูลการติดต่อ มี

ข้อมูลการติดต่อ

https://krapho.go.th/contactobt/index

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://krapho.go.th/homerelaw/all

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ มี

ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต."

https://krapho.go.th/homepra/scoop/32

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homepra/scoop/33

ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

https://krapho.go.th/home/scoop/115

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ o8 Q&A มี

Q&A

https://krapho.go.th/phpbbthai/index.php

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ o9 Social Network มี

Social Network

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ-อำเภอท่าตูม-จังหวัดสุรินทร์-1638060186461130/

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี มี

แผนดำเนินงานประจำปี

https://krapho.go.th/planacts/e38ebfd91d5a70549244b25c4ddad4a2.pdf

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน o12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)

https://krapho.go.th/planacts/807a76d2046d8f2ca6f1dd8e9493f12f.pdf

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน o13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

https://krapho.go.th/repyrs/14b30fa1ed0610cf3337a60cbd010327.pdf

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การปฏิบัติงาน o14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน มี

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

https://krapho.go.th/homeworker/scoop/2

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

https://krapho.go.th/homeworker/scoop/1

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ มี

คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

https://krapho.go.th/homebori/scoop/1

คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

https://krapho.go.th/homebori/scoop/3

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o16 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ มี

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/16

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/13

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/15

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homestat/scoop/14

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ มี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

https://krapho.go.th/homestat/scoop/12

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o18 E–Service มี

E–Service

https://krapho.go.th/homeservice/scoopservice

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ มี
ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ มี

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

https://krapho.go.th/homepur/scoop/116

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบ 2565

https://krapho.go.th/homerep/scoop/9

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี มี

การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 64 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

https://krapho.go.th/homepur/scoop/121

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มี

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/105

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/1

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/15

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล มี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/2

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี มี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/13

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ มี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://krapho.go.th/homecorupt/scoop/4

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มี

ร้องเรียนการทุจริต

https://krapho.go.th/Rubco/index

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ มี

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/101

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2565 (หน่วยงาน อบต. เคลื่อนที่)

https://krapho.go.th/homestat/scoop/11

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy) o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ มี

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

https://krapho.go.th/homeann/scoop/135

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy) o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy) o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต o34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี มี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/103

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต o35 การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (6 เดือน)

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/104

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/98

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต o37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน มี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/107

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต o38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี มี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/108

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/99

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน o43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มี

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 65

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/100