การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย หัวข้อ ข้อ ประเด็นการประเมิน มี/ไม่มี URL/คำอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o1 โครงสร้าง มี

โครงสร้างองค์กร

https://krapho.go.th/homestruct/scoop/2

 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o2 ข้อมูลผู้บริหาร มี

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

https://krapho.go.th/bosser/scoop/

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

https://krapho.go.th/smashic/scoop/ 

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

https://krapho.go.th/rather/scoop/ 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o3 อำนาจหน้าที่ มี

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

https://krapho.go.th/laws/7724e721ee49666fcff3c91c5fb214f5.pdf 

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน มี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

https://krapho.go.th/homeplanlo/scoop/94

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o5 ข้อมูลการติดต่อ มี

ข้อมูลการติดต่อ

https://krapho.go.th/contactobt/index

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพิ้นฐาน o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://krapho.go.th/homerelaw/all

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ มี

ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต."

https://krapho.go.th/homepra/scoop/32

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homepra/scoop/33

ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

https://krapho.go.th/home/scoop/115

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ o8 Q&A มี

Q&A

https://krapho.go.th/phpbbthai/index.php

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ o9 Social Network มี

Social Network

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ-อำเภอท่าตูม-จังหวัดสุรินทร์-1638060186461130/

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มี

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://krapho.go.th/homeann/scoop/153

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี มี

แผนดำเนินงานประจำปี

https://krapho.go.th/homeplanact/scoop/100

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน o12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566] 

https://krapho.go.th/homeplanact/scoop/102

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การดำเนินงาน o13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homeplanact/scoop/101

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การปฏิบัติงาน o14 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน มี

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

https://krapho.go.th/homeworker/scoop/2

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

https://krapho.go.th/homeworker/scoop/1

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o15 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ มี

คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

https://krapho.go.th/homebori/scoop/1

คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

https://krapho.go.th/homebori/scoop/3

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o16 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ มี

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เด็กเรียกเกิด ผู้พิการรายใหม่ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

https://krapho.go.th/homestat/scoop/22

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

https://krapho.go.th/homestat/scoop/21

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ เรื่อง การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่รับจดทะเบียน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

https://krapho.go.th/homestat/scoop/20

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ มี

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

https://krapho.go.th/homestat/scoop/18

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.2 บริหารงาน การให้บริการ o18 E–Service มี

E–Service

https://krapho.go.th/homeservice/scoopservice

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ มี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ผด.2)

https://krapho.go.th/homepur/scoop/122

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ มี

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดตั้งเคลนไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความจุกระบอกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://krapho.go.th/homepur/scoop/132

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายทางบ้านหนองอีดำ-บ้านหินเหล็กไฟ จาก กม. 0+000 ถึง 2+800 ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://krapho.go.th/homepur/scoop/130

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบ 2566

https://krapho.go.th/homerep/scoop/17

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี มี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

https://krapho.go.th/homerep/scoop/18

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มี

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ 2566

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/18

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ 66

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/20

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล มี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/2

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o26 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี มี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

https://krapho.go.th/homedevper/scoop/19

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ มี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://krapho.go.th/homecorupt/scoop/4

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มี

ร้องเรียนการทุจริต

https://krapho.go.th/Rubco/index

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ มี

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบ 66

https://krapho.go.th/homecorupt/scoop/8

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://krapho.go.th/homestat/scoop/19

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy) o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ มี

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2566

https://krapho.go.th/homeann/scoop/149

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy) o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy มี

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/122

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย (No Gift Policy) o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy มี

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/115

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต o34 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี มี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/118

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต o35 การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/117

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/116

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต o37 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน มี

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/123

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต o38 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี มี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/124

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น

2. ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมสมาชิกส่วนท้องถิ่น

3. ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/127

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม มี

การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2.การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3.กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/125

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ มี

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/126

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/114

ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน o43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มี

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566

https://krapho.go.th/homeplanrup/scoop/114