ข่าว โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดส่ง จนท.พร้อมอาสาสมัคร ลงพื้นที่พร้อมกับ จนท.อบต.กระโพ และกลุ่มผู้นำชุมชน, ส.อบต.ในเขต ต.กระโพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด