ข่าว งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ตามบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเอง สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัย

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด