ข่าว แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก(ITAS 2023)

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก(ITAS 2023)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก(ITAS 2023) องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด