ข่าว โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด (ต้นปอเทือง) "1 ตำบล 1 ปอเทือง" ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด (ต้นปอเทือง) "1 ตำบล 1 ปอเทือง" ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสด (ต้นปอเทือง) "1 ตำบล 1 ปอเทือง" ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด