ข่าว โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่างๆ (หน่วยงาน อบต. เคลื่อนที่)

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่างๆ (หน่วยงาน อบต. เคลื่อนที่)

โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่างๆ (หน่วยงาน อบต. เคลื่อนที่)

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ ตลอดจนกำหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชนโดยใช้หลักการจัดเวทีประชามเป็นเครื่องมือ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด